Nature Hunting

På skolans gemenskapsdag gick St Isidor till skogen på Nature Hunting. Vi ser att gruppstärkande aktiviteter utanför förskolans lokaler är gynnsamt för gruppen. Det stärker samman flickor och pojkar och även olika åldrar. Vi började med att på samlingen beskriva vad som skulle ske i skogen.