Språkutvecklande arbete på St Isidor

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” Lpfö18


Vi har ett språkutvecklande förhållningssätt i alla situationer under dagen

Vi visar att alla språk är lika värdefulla. För att stärka självkänslan visar vi nyfikenhet genom att lära oss någon hälsningsfras eller ord som är viktigt för barnet på barnets hemspråk.Vi ger barnen tid till fri lek, det sker mycket språkutveckling i barnets samspel med varandra. Som pedagog är det viktigt att vägleda och samupptäcka.